ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -ÇAR | balouçar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'balouçar'

Participles

pastpresent
balouçadobalouçando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu balouceinós balouçámos
tu balouçastevós balouçastes
ele balouçoueles balouçaram
past imperfect
eu balouçavanós balouçávamos
tu balouçavasvós balouçáveis
ele balouçavaeles balouçavam
past pluperfect
eu balouçaranós balouçáramos
tu balouçarasvós balouçáreis
ele balouçaraeles balouçaram

Indicative Tenses

present
eu balouçonós balouçamos
tu balouçasvós balouçais
ele balouçaeles balouçam
future
eu balouçareinós balouçaremos
tu balouçarásvós balouçareis
ele balouçaráeles balouçarão

imperative

affirmative
baloucemos nós
balouça tubalouçai vós
balouce elebaloucem eles
negative
não baloucemos nós
não balouces tunão balouceis vós
não balouce elenão baloucem eles
conditional
eu balouçarianós balouçaríamos
tu balouçariasvós balouçaríeis
ele balouçariaeles balouçariam
personal infinitive
para balouçar eupara balouçarmos nós
para balouçares tupara balouçardes vós
para balouçar elepara balouçarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu balouçassese nós balouçássemos
se tu balouçassesse vós balouçásseis
se ele balouçassese eles balouçassem
present
que eu balouceque nós baloucemos
que tu baloucesque vós balouceis
que ele balouceque eles baloucem
future
quando eu balouçarquando nós balouçarmos
quando tu balouçaresquando vós balouçardes
quando ele balouçarquando eles balouçarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb balouçar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.