ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -EAR | desfeitear

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'desfeitear'

Participles

pastpresent
desfeiteadodesfeiteando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desfeiteeinós desfeiteámos
tu desfeiteastevós desfeiteastes
ele desfeiteoueles desfeitearam
past imperfect
eu desfeiteavanós desfeiteávamos
tu desfeiteavasvós desfeiteáveis
ele desfeiteavaeles desfeiteavam
past pluperfect
eu desfeitearanós desfeiteáramos
tu desfeitearasvós desfeiteáreis
ele desfeitearaeles desfeitearam

Indicative Tenses

present
eu desfeiteionós desfeiteamos
tu desfeiteiasvós desfeiteais
ele desfeiteiaeles desfeiteiam
future
eu desfeiteareinós desfeitearemos
tu desfeitearásvós desfeiteareis
ele desfeitearáeles desfeitearão

imperative

affirmative
desfeiteemos nós
desfeiteia tudesfeiteai vós
desfeiteie eledesfeiteiem eles
negative
não desfeiteemos nós
não desfeiteies tunão desfeiteeis vós
não desfeiteie elenão desfeiteiem eles
conditional
eu desfeitearianós desfeitearíamos
tu desfeiteariasvós desfeitearíeis
ele desfeiteariaeles desfeiteariam
personal infinitive
para desfeitear eupara desfeitearmos nós
para desfeiteares tupara desfeiteardes vós
para desfeitear elepara desfeitearem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu desfeiteassese nós desfeiteássemos
se tu desfeiteassesse vós desfeiteásseis
se ele desfeiteassese eles desfeiteassem
present
que eu desfeiteieque nós desfeiteemos
que tu desfeiteiesque vós desfeiteeis
que ele desfeiteieque eles desfeiteiem
future
quando eu desfeitearquando nós desfeitearmos
quando tu desfeitearesquando vós desfeiteardes
quando ele desfeitearquando eles desfeitearem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb desfeitear

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.