ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -AR | abeirar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb abeirar

Participles

pastpresent
abeiradoabeirando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu abeireinós abeirámos
tu abeirastevós abeirastes
ele abeiroueles abeiraram
past imperfect
eu abeiravanós abeirávamos
tu abeiravasvós abeiráveis
ele abeiravaeles abeiravam
past pluperfect
eu abeiraranós abeiráramos
tu abeirarasvós abeiráreis
ele abeiraraeles abeiraram

Indicative Tenses

present
eu abeironós abeiramos
tu abeirasvós abeirais
ele abeiraeles abeiram
future
eu abeirareinós abeiraremos
tu abeirarásvós abeirareis
ele abeiraráeles abeirarão
imperative
nós abeiremos
tu abeiravós abeirai
ele abeireeles abeirem
conditional
eu abeirarianós abeiraríamos
tu abeirariasvós abeiraríeis
ele abeirariaeles abeirariam
personal infinitive
eu abeirarnós abeirarmos
tu abeiraresvós abeirardes
ele abeirareles abeirarem

Subjunctive Tenses

past imperfect
eu abeirassenós abeirássemos
tu abeirassesvós abeirásseis
ele abeirasseeles abeirassem
present
eu abeirenós abeiremos
tu abeiresvós abeireis
ele abeireeles abeirem
future
eu abeirarnós abeirarmos
tu abeiraresvós abeirardes
ele abeirareles abeirarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb abeirar

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

-AR conjugation hints:
  1. All second persons end in 's' except for the imperative and preterite indicative singular
  2. All singulars for first and second persons end in a vowel except for the future and personal infinitive
  3. All first person plurals end in '-mos'
  4. All third person plurals end in 'm' except for future indicative
  5. The future subjunctive and personal infinitive are the same
  6. The future and pluperfect indicatives are the same except the stress syllable on the pluperfect is before the future and the first person singular and the third person plural suffixes are different
  7. It is important to remember that all the subjunctive tenses are 'subject' unto the indicative tenses for creating the radical part of the verb. The radical for the present subjunctive is formed by dropping the final 'o' of the present indicative first person singular. The radicals for both the preterite and future subjunctives are formed by dropping the '-ram' from the preterite indicative third preson plural.
  8. Considering the -ar and either the -er or -ir suffixes as opposite conjugations, the indicative and subjunctive present tenses are almost opposites. The radical of the present subjective is formed by dropping the final 'o' from the present indicative first person singular. The verb conjugation is formed as the opposite present indicative verb conjugation except the first person singular is the same as the third person singular.
picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?