ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -AR | agrafar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb agrafar

Participles

pastpresent
agrafadoagrafando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu agrafeinós agrafámos
tu agrafastevós agrafastes
ele agrafoueles agrafaram
past imperfect
eu agrafavanós agrafávamos
tu agrafavasvós agrafáveis
ele agrafavaeles agrafavam
past pluperfect
eu agrafaranós agrafáramos
tu agrafarasvós agrafáreis
ele agrafaraeles agrafaram

Indicative Tenses

present
eu agrafonós agrafamos
tu agrafasvós agrafais
ele agrafaeles agrafam
future
eu agrafareinós agrafaremos
tu agrafarásvós agrafareis
ele agrafaráeles agrafarão
imperative
nós agrafemos
tu agrafavós agrafai
ele agrafeeles agrafem
conditional
eu agrafarianós agrafaríamos
tu agrafariasvós agrafaríeis
ele agrafariaeles agrafariam
personal infinitive
eu agrafarnós agrafarmos
tu agrafaresvós agrafardes
ele agrafareles agrafarem

Subjunctive Tenses

past imperfect
eu agrafassenós agrafássemos
tu agrafassesvós agrafásseis
ele agrafasseeles agrafassem
present
eu agrafenós agrafemos
tu agrafesvós agrafeis
ele agrafeeles agrafem
future
eu agrafarnós agrafarmos
tu agrafaresvós agrafardes
ele agrafareles agrafarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb agrafar

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

-AR conjugation hints:
  1. All second persons end in 's' except for the imperative and preterite indicative singular
  2. All singulars for first and second persons end in a vowel except for the future and personal infinitive
  3. All first person plurals end in '-mos'
  4. All third person plurals end in 'm' except for future indicative
  5. The future subjunctive and personal infinitive are the same
  6. The future and pluperfect indicatives are the same except the stress syllable on the pluperfect is before the future and the first person singular and the third person plural suffixes are different
  7. It is important to remember that all the subjunctive tenses are 'subject' unto the indicative tenses for creating the radical part of the verb. The radical for the present subjunctive is formed by dropping the final 'o' of the present indicative first person singular. The radicals for both the preterite and future subjunctives are formed by dropping the '-ram' from the preterite indicative third preson plural.
  8. Considering the -ar and either the -er or -ir suffixes as opposite conjugations, the indicative and subjunctive present tenses are almost opposites. The radical of the present subjective is formed by dropping the final 'o' from the present indicative first person singular. The verb conjugation is formed as the opposite present indicative verb conjugation except the first person singular is the same as the third person singular.
picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?