ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -AR | ajeitar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb ajeitar

Participles

pastpresent
ajeitadoajeitando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu ajeiteinós ajeitámos
tu ajeitastevós ajeitastes
ele ajeitoueles ajeitaram
past imperfect
eu ajeitavanós ajeitávamos
tu ajeitavasvós ajeitáveis
ele ajeitavaeles ajeitavam
past pluperfect
eu ajeitaranós ajeitáramos
tu ajeitarasvós ajeitáreis
ele ajeitaraeles ajeitaram

Indicative Tenses

present
eu ajeitonós ajeitamos
tu ajeitasvós ajeitais
ele ajeitaeles ajeitam
future
eu ajeitareinós ajeitaremos
tu ajeitarásvós ajeitareis
ele ajeitaráeles ajeitarão
imperative
nós ajeitemos
tu ajeitavós ajeitai
ele ajeiteeles ajeitem
conditional
eu ajeitarianós ajeitaríamos
tu ajeitariasvós ajeitaríeis
ele ajeitariaeles ajeitariam
personal infinitive
eu ajeitarnós ajeitarmos
tu ajeitaresvós ajeitardes
ele ajeitareles ajeitarem

Subjunctive Tenses

past imperfect
eu ajeitassenós ajeitássemos
tu ajeitassesvós ajeitásseis
ele ajeitasseeles ajeitassem
present
eu ajeitenós ajeitemos
tu ajeitesvós ajeiteis
ele ajeiteeles ajeitem
future
eu ajeitarnós ajeitarmos
tu ajeitaresvós ajeitardes
ele ajeitareles ajeitarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb ajeitar

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

-AR conjugation hints:
  1. All second persons end in 's' except for the imperative and preterite indicative singular
  2. All singulars for first and second persons end in a vowel except for the future and personal infinitive
  3. All first person plurals end in '-mos'
  4. All third person plurals end in 'm' except for future indicative
  5. The future subjunctive and personal infinitive are the same
  6. The future and pluperfect indicatives are the same except the stress syllable on the pluperfect is before the future and the first person singular and the third person plural suffixes are different
  7. It is important to remember that all the subjunctive tenses are 'subject' unto the indicative tenses for creating the radical part of the verb. The radical for the present subjunctive is formed by dropping the final 'o' of the present indicative first person singular. The radicals for both the preterite and future subjunctives are formed by dropping the '-ram' from the preterite indicative third preson plural.
  8. Considering the -ar and either the -er or -ir suffixes as opposite conjugations, the indicative and subjunctive present tenses are almost opposites. The radical of the present subjective is formed by dropping the final 'o' from the present indicative first person singular. The verb conjugation is formed as the opposite present indicative verb conjugation except the first person singular is the same as the third person singular.
picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?