ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -GAR | cagar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'cagar'

Participles

pastpresent
cagadocagando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu cagueinós cagámos
tu cagastevós cagastes
ele cagoueles cagaram
past imperfect
eu cagavanós cagávamos
tu cagavasvós cagáveis
ele cagavaeles cagavam
past pluperfect
eu cagaranós cagáramos
tu cagarasvós cagáreis
ele cagaraeles cagaram

Indicative Tenses

present
eu cagonós cagamos
tu cagasvós cagais
ele cagaeles cagam
future
eu cagareinós cagaremos
tu cagarásvós cagareis
ele cagaráeles cagarão

imperative

affirmative
caguemos nós
caga tucagai vós
cague elecaguem eles
negative
não caguemos nós
não cagues tunão cagueis vós
não cague elenão caguem eles
conditional
eu cagarianós cagaríamos
tu cagariasvós cagaríeis
ele cagariaeles cagariam
personal infinitive
para cagar eupara cagarmos nós
para cagares tupara cagardes vós
para cagar elepara cagarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu cagassese nós cagássemos
se tu cagassesse vós cagásseis
se ele cagassese eles cagassem
present
que eu cagueque nós caguemos
que tu caguesque vós cagueis
que ele cagueque eles caguem
future
quando eu cagarquando nós cagarmos
quando tu cagaresquando vós cagardes
quando ele cagarquando eles cagarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb cagar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.