ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -GAR | chagar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'chagar'

Participles

pastpresent
chagadochagando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu chagueinós chagámos
tu chagastevós chagastes
ele chagoueles chagaram
past imperfect
eu chagavanós chagávamos
tu chagavasvós chagáveis
ele chagavaeles chagavam
past pluperfect
eu chagaranós chagáramos
tu chagarasvós chagáreis
ele chagaraeles chagaram

Indicative Tenses

present
eu chagonós chagamos
tu chagasvós chagais
ele chagaeles chagam
future
eu chagareinós chagaremos
tu chagarásvós chagareis
ele chagaráeles chagarão

imperative

affirmative
chaguemos nós
chaga tuchagai vós
chague elechaguem eles
negative
não chaguemos nós
não chagues tunão chagueis vós
não chague elenão chaguem eles
conditional
eu chagarianós chagaríamos
tu chagariasvós chagaríeis
ele chagariaeles chagariam
personal infinitive
para chagar eupara chagarmos nós
para chagares tupara chagardes vós
para chagar elepara chagarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu chagassese nós chagássemos
se tu chagassesse vós chagásseis
se ele chagassese eles chagassem
present
que eu chagueque nós chaguemos
que tu chaguesque vós chagueis
que ele chagueque eles chaguem
future
quando eu chagarquando nós chagarmos
quando tu chagaresquando vós chagardes
quando ele chagarquando eles chagarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb chagar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.