ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -GAR | descarregar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'descarregar'

Participles

pastpresent
descarregadodescarregando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu descarregueinós descarregámos
tu descarregastevós descarregastes
ele descarregoueles descarregaram
past imperfect
eu descarregavanós descarregávamos
tu descarregavasvós descarregáveis
ele descarregavaeles descarregavam
past pluperfect
eu descarregaranós descarregáramos
tu descarregarasvós descarregáreis
ele descarregaraeles descarregaram

Indicative Tenses

present
eu descarregonós descarregamos
tu descarregasvós descarregais
ele descarregaeles descarregam
future
eu descarregareinós descarregaremos
tu descarregarásvós descarregareis
ele descarregaráeles descarregarão

imperative

affirmative
descarreguemos nós
descarrega tudescarregai vós
descarregue eledescarreguem eles
negative
não descarreguemos nós
não descarregues tunão descarregueis vós
não descarregue elenão descarreguem eles
conditional
eu descarregarianós descarregaríamos
tu descarregariasvós descarregaríeis
ele descarregariaeles descarregariam
personal infinitive
para descarregar eupara descarregarmos nós
para descarregares tupara descarregardes vós
para descarregar elepara descarregarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu descarregassese nós descarregássemos
se tu descarregassesse vós descarregásseis
se ele descarregassese eles descarregassem
present
que eu descarregueque nós descarreguemos
que tu descarreguesque vós descarregueis
que ele descarregueque eles descarreguem
future
quando eu descarregarquando nós descarregarmos
quando tu descarregaresquando vós descarregardes
quando ele descarregarquando eles descarregarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb descarregar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.