ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desconvocar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb desconvocar

Participles

pastpresent
desconvocadodesconvocando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desconvoqueinós desconvocámos
tu desconvocastevós desconvocastes
ele desconvocoueles desconvocaram
past imperfect
eu desconvocavanós desconvocávamos
tu desconvocavasvós desconvocáveis
ele desconvocavaeles desconvocavam
past pluperfect
eu desconvocaranós desconvocáramos
tu desconvocarasvós desconvocáreis
ele desconvocaraeles desconvocaram

Indicative Tenses

present
eu desconvoconós desconvocamos
tu desconvocasvós desconvocais
ele desconvocaeles desconvocam
future
eu desconvocareinós desconvocaremos
tu desconvocarásvós desconvocareis
ele desconvocaráeles desconvocarão
imperative
nós desconvoquemos
tu desconvocavós desconvocai
ele desconvoqueeles desconvoquem
conditional
eu desconvocarianós desconvocaríamos
tu desconvocariasvós desconvocaríeis
ele desconvocariaeles desconvocariam
personal infinitive
eu desconvocarnós desconvocarmos
tu desconvocaresvós desconvocardes
ele desconvocareles desconvocarem

Subjunctive Tenses

preterite
eu desconvocassenós desconvocássemos
tu desconvocassesvós desconvocásseis
ele desconvocasseeles desconvocassem
present
eu desconvoquenós desconvoquemos
tu desconvoquesvós desconvoqueis
ele desconvoqueeles desconvoquem
future
eu desconvocarnós desconvocarmos
tu desconvocaresvós desconvocardes
ele desconvocareles desconvocarem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?