ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desencasacar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'desencasacar'

Participles

pastpresent
desencasacadodesencasacando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desencasaqueinós desencasacámos
tu desencasacastevós desencasacastes
ele desencasacoueles desencasacaram
past imperfect
eu desencasacavanós desencasacávamos
tu desencasacavasvós desencasacáveis
ele desencasacavaeles desencasacavam
past pluperfect
eu desencasacaranós desencasacáramos
tu desencasacarasvós desencasacáreis
ele desencasacaraeles desencasacaram

Indicative Tenses

present
eu desencasaconós desencasacamos
tu desencasacasvós desencasacais
ele desencasacaeles desencasacam
future
eu desencasacareinós desencasacaremos
tu desencasacarásvós desencasacareis
ele desencasacaráeles desencasacarão

imperative

affirmative
desencasaquemos nós
desencasaca tudesencasacai vós
desencasaque eledesencasaquem eles
negative
não desencasaquemos nós
não desencasaques tunão desencasaqueis vós
não desencasaque elenão desencasaquem eles
conditional
eu desencasacarianós desencasacaríamos
tu desencasacariasvós desencasacaríeis
ele desencasacariaeles desencasacariam
personal infinitive
para desencasacar eupara desencasacarmos nós
para desencasacares tupara desencasacardes vós
para desencasacar elepara desencasacarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu desencasacassese nós desencasacássemos
se tu desencasacassesse vós desencasacásseis
se ele desencasacassese eles desencasacassem
present
que eu desencasaqueque nós desencasaquemos
que tu desencasaquesque vós desencasaqueis
que ele desencasaqueque eles desencasaquem
future
quando eu desencasacarquando nós desencasacarmos
quando tu desencasacaresquando vós desencasacardes
quando ele desencasacarquando eles desencasacarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb desencasacar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.