ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desensacar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'desensacar'

Participles

pastpresent
desensacadodesensacando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desensaqueinós desensacámos
tu desensacastevós desensacastes
ele desensacoueles desensacaram
past imperfect
eu desensacavanós desensacávamos
tu desensacavasvós desensacáveis
ele desensacavaeles desensacavam
past pluperfect
eu desensacaranós desensacáramos
tu desensacarasvós desensacáreis
ele desensacaraeles desensacaram

Indicative Tenses

present
eu desensaconós desensacamos
tu desensacasvós desensacais
ele desensacaeles desensacam
future
eu desensacareinós desensacaremos
tu desensacarásvós desensacareis
ele desensacaráeles desensacarão

imperative

affirmative
desensaquemos nós
desensaca tudesensacai vós
desensaque eledesensaquem eles
negative
não desensaquemos nós
não desensaques tunão desensaqueis vós
não desensaque elenão desensaquem eles
conditional
eu desensacarianós desensacaríamos
tu desensacariasvós desensacaríeis
ele desensacariaeles desensacariam
personal infinitive
para desensacar eupara desensacarmos nós
para desensacares tupara desensacardes vós
para desensacar elepara desensacarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu desensacassese nós desensacássemos
se tu desensacassesse vós desensacásseis
se ele desensacassese eles desensacassem
present
que eu desensaqueque nós desensaquemos
que tu desensaquesque vós desensaqueis
que ele desensaqueque eles desensaquem
future
quando eu desensacarquando nós desensacarmos
quando tu desensacaresquando vós desensacardes
quando ele desensacarquando eles desensacarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb desensacar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.