ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -CAR | desensacar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb desensacar

Participles

pastpresent
desensacadodesensacando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desensaqueinós desensacámos
tu desensacastevós desensacastes
ele desensacoueles desensacaram
past imperfect
eu desensacavanós desensacávamos
tu desensacavasvós desensacáveis
ele desensacavaeles desensacavam
past pluperfect
eu desensacaranós desensacáramos
tu desensacarasvós desensacáreis
ele desensacaraeles desensacaram

Indicative Tenses

present
eu desensaconós desensacamos
tu desensacasvós desensacais
ele desensacaeles desensacam
future
eu desensacareinós desensacaremos
tu desensacarásvós desensacareis
ele desensacaráeles desensacarão
imperative
nós desensaquemos
tu desensacavós desensacai
ele desensaqueeles desensaquem
conditional
eu desensacarianós desensacaríamos
tu desensacariasvós desensacaríeis
ele desensacariaeles desensacariam
personal infinitive
eu desensacarnós desensacarmos
tu desensacaresvós desensacardes
ele desensacareles desensacarem

Subjunctive Tenses

preterite
eu desensacassenós desensacássemos
tu desensacassesvós desensacásseis
ele desensacasseeles desensacassem
present
eu desensaquenós desensaquemos
tu desensaquesvós desensaqueis
ele desensaqueeles desensaquem
future
eu desensacarnós desensacarmos
tu desensacaresvós desensacardes
ele desensacareles desensacarem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?