ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -E(GR)[DMN]IR | desprevenir

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb desprevenir

Participles

pastpresent
desprevenidodesprevenindo
AA

Indicative Tenses

preterite
eu despreveninós desprevenimos
tu desprevenistevós desprevenistes
ele despreveniueles despreveniram
past imperfect
eu desprevenianós despreveníamos
tu despreveniasvós despreveníeis
ele despreveniaeles despreveniam
past pluperfect
eu despreveniranós despreveníramos
tu desprevenirasvós despreveníreis
ele despreveniraeles despreveniram

Indicative Tenses

present
eu desprevinonós desprevenimos
tu desprevenisvós desprevenis
ele desprevenieles desprevenim
future
eu desprevenireinós despreveniremos
tu desprevenirásvós desprevenireis
ele despreveniráeles desprevenirão
imperative
nós desprevinamos
tu desprevenevós despreveni
ele desprevinaeles desprevinam
conditional
eu desprevenirianós despreveniríamos
tu despreveniriasvós despreveniríeis
ele despreveniriaeles despreveniram
personal infinitive
eu desprevenirnós desprevenirmos
tu despreveniresvós desprevenirdes
ele desprevenireles desprevenirem

Subjunctive Tenses

preterite
eu desprevenissenós despreveníssemos
tu desprevenissesvós desprevenísseis
ele desprevenisseeles desprevenissem
present
eu desprevinanós desprevinamos
tu desprevinasvós desprevinais
ele desprevinaeles desprevinam
future
eu desprevenirnós desprevenirmos
tu despreveniresvós desprevenirdes
ele desprevenireles desprevenirem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?