ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -GAR | empregar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'empregar'

Participles

pastpresent
empregadoempregando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu empregueinós empregámos
tu empregastevós empregastes
ele empregoueles empregaram
past imperfect
eu empregavanós empregávamos
tu empregavasvós empregáveis
ele empregavaeles empregavam
past pluperfect
eu empregaranós empregáramos
tu empregarasvós empregáreis
ele empregaraeles empregaram

Indicative Tenses

present
eu empregonós empregamos
tu empregasvós empregais
ele empregaeles empregam
future
eu empregareinós empregaremos
tu empregarásvós empregareis
ele empregaráeles empregarão

imperative

affirmative
empreguemos nós
emprega tuempregai vós
empregue eleempreguem eles
negative
não empreguemos nós
não empregues tunão empregueis vós
não empregue elenão empreguem eles
conditional
eu empregarianós empregaríamos
tu empregariasvós empregaríeis
ele empregariaeles empregariam
personal infinitive
para empregar eupara empregarmos nós
para empregares tupara empregardes vós
para empregar elepara empregarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu empregassese nós empregássemos
se tu empregassesse vós empregásseis
se ele empregassese eles empregassem
present
que eu empregueque nós empreguemos
que tu empreguesque vós empregueis
que ele empregueque eles empreguem
future
quando eu empregarquando nós empregarmos
quando tu empregaresquando vós empregardes
quando ele empregarquando eles empregarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb empregar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.