ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -GAR | enxergar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'enxergar'

Participles

pastpresent
enxergadoenxergando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu enxergueinós enxergámos
tu enxergastevós enxergastes
ele enxergoueles enxergaram
past imperfect
eu enxergavanós enxergávamos
tu enxergavasvós enxergáveis
ele enxergavaeles enxergavam
past pluperfect
eu enxergaranós enxergáramos
tu enxergarasvós enxergáreis
ele enxergaraeles enxergaram

Indicative Tenses

present
eu enxergonós enxergamos
tu enxergasvós enxergais
ele enxergaeles enxergam
future
eu enxergareinós enxergaremos
tu enxergarásvós enxergareis
ele enxergaráeles enxergarão

imperative

affirmative
enxerguemos nós
enxerga tuenxergai vós
enxergue eleenxerguem eles
negative
não enxerguemos nós
não enxergues tunão enxergueis vós
não enxergue elenão enxerguem eles
conditional
eu enxergarianós enxergaríamos
tu enxergariasvós enxergaríeis
ele enxergariaeles enxergariam
personal infinitive
para enxergar eupara enxergarmos nós
para enxergares tupara enxergardes vós
para enxergar elepara enxergarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu enxergassese nós enxergássemos
se tu enxergassesse vós enxergásseis
se ele enxergassese eles enxergassem
present
que eu enxergueque nós enxerguemos
que tu enxerguesque vós enxergueis
que ele enxergueque eles enxerguem
future
quando eu enxergarquando nós enxergarmos
quando tu enxergaresquando vós enxergardes
quando ele enxergarquando eles enxergarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb enxergar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.