ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -AR | peitar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'peitar'

Participles

pastpresent
peitadopeitando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu peiteinós peitámos
tu peitastevós peitastes
ele peitoueles peitaram
past imperfect
eu peitavanós peitávamos
tu peitavasvós peitáveis
ele peitavaeles peitavam
past pluperfect
eu peitaranós peitáramos
tu peitarasvós peitáreis
ele peitaraeles peitaram

Indicative Tenses

present
eu peitonós peitamos
tu peitasvós peitais
ele peitaeles peitam
future
eu peitareinós peitaremos
tu peitarásvós peitareis
ele peitaráeles peitarão

imperative

affirmative
peitemos nós
peita tupeitai vós
peite elepeitem eles
negative
não peitemos nós
não peites tunão peiteis vós
não peite elenão peitem eles
conditional
eu peitarianós peitaríamos
tu peitariasvós peitaríeis
ele peitariaeles peitariam
personal infinitive
para peitar eupara peitarmos nós
para peitares tupara peitardes vós
para peitar elepara peitarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu peitassese nós peitássemos
se tu peitassesse vós peitásseis
se ele peitassese eles peitassem
present
que eu peiteque nós peitemos
que tu peitesque vós peiteis
que ele peiteque eles peitem
future
quando eu peitarquando nós peitarmos
quando tu peitaresquando vós peitardes
quando ele peitarquando eles peitarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb peitar

*Verbs are shown as:

 1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
 2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
 3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.
-AR conjugation hints:
 1. All second persons end in 's' except for the imperative and preterite indicative singular
 2. All singulars for first and second persons end in a vowel except for the future and personal infinitive
 3. All first person plurals end in '-mos'
 4. All third person plurals end in 'm' except for future indicative
 5. The future subjunctive and personal infinitive are the same
 6. The future and pluperfect indicatives are the same except the stress syllable on the pluperfect is before the future and the first person singular and the third person plural suffixes are different
 7. It is important to remember that all the subjunctive tenses are 'subject' unto the indicative tenses for creating the radical part of the verb. The radical for the present subjunctive is formed by dropping the final 'o' of the present indicative first person singular. The radicals for both the preterite and future subjunctives are formed by dropping the '-ram' from the preterite indicative third preson plural.
 8. Considering the -ar and either the -er or -ir suffixes as opposite conjugations, the indicative and subjunctive present tenses are almost opposites. The radical of the present subjective is formed by dropping the final 'o' from the present indicative first person singular. The verb conjugation is formed as the opposite present indicative verb conjugation except the first person singular is the same as the third person singular.