ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -EAR | propagandear

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'propagandear'

Participles

pastpresent
propagandeadopropagandeando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu propagandeeinós propagandeámos
tu propagandeastevós propagandeastes
ele propagandeoueles propagandearam
past imperfect
eu propagandeavanós propagandeávamos
tu propagandeavasvós propagandeáveis
ele propagandeavaeles propagandeavam
past pluperfect
eu propagandearanós propagandeáramos
tu propagandearasvós propagandeáreis
ele propagandearaeles propagandearam

Indicative Tenses

present
eu propagandeionós propagandeamos
tu propagandeiasvós propagandeais
ele propagandeiaeles propagandeiam
future
eu propagandeareinós propagandearemos
tu propagandearásvós propagandeareis
ele propagandearáeles propagandearão
imperative
propagandeiemos nós
propagandeia tupropagandeai vós
propagandeie elepropagandeiem eles
conditional
eu propagandearianós propagandearíamos
tu propagandeariasvós propagandearíeis
ele propagandeariaeles propagandeariam
personal infinitive
para propagandear eupara propagandearmos nós
para propagandeares tupara propagandeardes vós
para propagandear elepara propagandearem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu propagandeassese nós propagandeássemos
se tu propagandeassesse vós propagandeásseis
se ele propagandeassese eles propagandeassem
present
que eu propagandeieque nós propagandeiemos
que tu propagandeiesque vós propagandeieis
que ele propagandeieque eles propagandeiem
future
quando eu propagandearquando nós propagandearmos
quando tu propagandearesquando vós propagandeardes
quando ele propagandearquando eles propagandearem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb propagandear

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb saber has a conjugation of sab+ia which is shown as sabia.
  3. IRREGULAR: For example, the verb seguir has a conjugation of sigo which is shown as sigo.