ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -IR | residir

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'residir'

Participles

pastpresent
resididoresidindo
AA

Indicative Tenses

preterite
eu residinós residimos
tu residistevós residistes
ele residiueles residiram
past imperfect
eu residianós residíamos
tu residiasvós residíeis
ele residiaeles residiam
past pluperfect
eu residiranós residíramos
tu residirasvós residíreis
ele residiraeles residiram

Indicative Tenses

present
eu residonós residimos
tu residesvós residis
ele resideeles residem
future
eu residireinós residiremos
tu residirásvós residireis
ele residiráeles residirão

imperative

affirmative
residamos nós
reside turesidi vós
resida eleresidam eles
negative
não residamos nós
não residas tunão residais vós
não resida elenão residam eles
conditional
eu residirianós residiríamos
tu residiriasvós residiríeis
ele residiriaeles residiriam
personal infinitive
para residir eupara residirmos nós
para residires tupara residirdes vós
para residir elepara residirem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu residissese nós residíssemos
se tu residissesse vós residísseis
se ele residissese eles residissem
present
que eu residaque nós residamos
que tu residasque vós residais
que ele residaque eles residam
future
quando eu residirquando nós residirmos
quando tu residiresquando vós residirdes
quando ele residirquando eles residirem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb residir

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.